Regulamin

REGULAMIN APTEKI INTERNETOWEJ
aptekacurate.pl
 
I. Regulacje ogólne
1.             Przepisy niniejszego regulaminu (dalej określanego jako „Regulamin”) stanowią ogólne warunki korzystania z elektronicznego serwisu sprzedażowego apteki internetowej Spółki „CURATE” sp. z o.o. w Lubartowie,  określanego dalej Serwisem.
2.             W czasie wykorzystywania danych zawartych w Serwisie Użytkownik zobowiązuje się
do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
3.             Podmiotem prowadzącym Serwis jest Spółka pod firmą: „CURATE” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Lubartowie ul. A. Mickiewicza 3-5, 21-100 Lubartów (Nr KRS 0000247025, Sąd rejestrowy – Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie, z/s w Świdniku VI Wydział KRS, REGON: 060089105, NIP: 7141936322), zwana dalej Apteką.
4.             Serwis jest narzędziem prowadzenia apteki internetowej w rozumieniu przepisów prawa, zaś Apteka prowadzi detaliczny obrót produktami leczniczymi, na podstawie posiadanego zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej Apteka Na Zana, ul. Zana 27 , 20-601 Lublin  z dnia 27/09/2010, Nr LU-WIF 8240-26/10.
5.             Podmiot prowadzący niniejszy Serwis (Apteka) prowadzi działalność
w następujących lokalizacjach:
·         Apteka Kraśnicka, Al. Niepodległości 27, 23-204 Kraśnik;
·         Apteka Lubelska 1, ul. Lwowska 9/11, Jasło,
·         Apteka przy Moście, ul. Lwowska 17, 33-300 Nowy Sącz,
·         Apteka Tarnowska, ul. Garbarska 31A, 33-100 Tarnów,
·         Apteka na Zana, ul. Zana 27 lok. 1, 20-601 Lublin
·         Apteka Curate, ul. Poniatowskiego 2, 33-300 Nowy Sącz,
·         Apteka na Bema, ul. Bema 5, 33-100 Tarnów,
·         Apteka Lubelska, ul. Legionów 28, Pilzno,
·         Apteka na Bazylianówce, ul. Bazylianówka 58, 20-144 Lublin,
·         Apteka na Mickiewicza, ul. Adama Mickiewicza 3-5, 21-100 Lubartów.
 
II. Definicje pojęć
 
1.        Ilekroć w treści Regulaminu wykorzystane zostało, któreś ze wskazanych poniżej określeń  należy im nadać znaczenia określone poniżej w pkt a) - l):
a)       Apteka – „CURATE” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Lubartowie ul. A. Mickiewicza 3-5, 21-100 Lubartów (Nr KRS 0000247025, Sąd rejestrowy – Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie, z/s w Świdniku VI Wydział KRS, REGON: 060089105, NIP: 7141936322), realizująca wysyłkową sprzedaż Produktów z wykorzystaniem elektronicznych systemów porozumiewania się na odległość w ramach apteki ogólnodostępnej - Apteka Na Zana, ul. Zana 27 , 20-601 Lublin  z dnia 27/09/2010, Nr LU-WIF 8240-26/10.
b)       Operator – uprawniony podmiot, który prowadzi elektroniczny serwis sprzedażowy
oraz przechowuje i przetwarza dane osobowe Użytkowników.
IAI Spółka Akcyjna, z siedzibą w Szczecinie; adres: al. Piastów 30, 71-064 Szczecin; kapitał zakładowy: 815 623,50 złotych; wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejestrowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS: 0000325245, NIP PL: 8522470967; Regon:320147706
c)        Ceneo Sp. z o.o. – spółka pod firmą: Ceneo Sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu, adres: ul. Grunwaldzka 182l 60-166 Poznań, o kapitale zakładowym w wysokości 145.700,00 zł; wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000493884, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 7792420393.
d)     Serwis Ceneo – prowadzony przez Ceneo Sp. z o.o. pod adresem internetowym http://www.ceneo.pl/ serwis internetowy służący pośredniczeniu w sprzedaży towarów. Serwis Ceneo przechowuje i przetwarza dane transakcyjne obejmujące fakt dokonania transakcji.
d)       SKĄPIEC PL sp. z o.o. - spółka pod firmą: SKĄPIEC PL Sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu, adres: ul. Powstańców Śląskich 2-4, 53-333 Wrocław; wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu Wydział VI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000412961, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 8971781582.
e)       Serwis Skąpiec – prowadzony przez SKĄPIEC PL Sp. z o.o. pod adresem internetowym http://www.skapiec.pl/ serwis internetowy służący pośredniczeniu w sprzedaży towarów. Serwis Ceneo przechowuje i przetwarza dane obejmujące fakt dokonania transakcji z wykorzystaniem serwisu.
f)         Grupa Allegro – spółka pod firmę Grupa Allegro sp. z o.o. ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000268796, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 528252995.
g)       Produkty – asortyment Apteki przeznaczony do obrotu w ramach Serwisu.
h)       Regulamin – niniejszy regulamin.
i)         Serwis – portal internetowy prowadzony przez Aptekę w celu realizacji działalności aptecznej z wykorzystaniem elektronicznych systemów porozumiewania się na odległość.
j)         Operator Pocztowy – podmiot, z którym Apteka zawarła umowę na realizację przewozu Produktów do Użytkowników: spółka pod firmą: POCZTA POLSKA S A z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Rakowiecka 26, 00-940 Warszawa, NIP: 5250007313, REGON: 010684960, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, Wydział XIII Gospodarczy pod Nr KRS 0000334972.
k)        Użytkownik - osoba korzystająca z Serwisu, która dokonała rejestracji w celu uzyskania możliwości pełnego korzystania z usług Serwisu lub która dokonuje zakupu w Aptece bez rejestracji.
l)         Konsument - osoba fizyczna dokonującą z Apteką czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, jak również osoba fizyczna, o której mowa w art. 38a ustawy o prawach konsumenta, zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

III. Obowiązki informacyjne

W wykonaniu zobowiązań informacyjnych nałożonych na Aptekę z mocy § 3 pkt 8  i 9 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2015 roku w sprawie wysyłkowej sprzedaży produktów leczniczych, nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r., poz. 827) do sprzedaży produktów leczniczych oraz wyrobów medycznych, zaś zwrot produktów leczniczych jest możliwy wyłącznie w przypadkach, o których mowa w art. 96 ust. 6 ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne.
 
IV. Zasady ochrony danych osobowych
 
1.        Apteka jest Administratorem danych osobowych Użytkowników
w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. Dz.U. UE L.2016.119.1 z dnia 4 maja 2016 r. które stosuje się od dnia 25 maja 2018 r. (dalej RODO) oraz ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku.
2.        Apteka może powierzyć przetwarzanie danych osobowych Użytkowników (w celu realizacji obsługi zamówień i funkcjonowania Apteki Internetowej) uprawnionemu podmiotowi – Operatorowi.
3.        Apteka może powierzyć przetwarzanie danych osobowych Użytkowników uprawnionemu podmiotowi – Serwisowi Ceneo, , Serwisowi Skąpiec (prowadzonemu przez spółkę pod firmą: SKĄPIEC PL Sp. z o.o.) i Allegro (prowadzonemu  przez spółkę Grupa Allegro sp. z o.o. ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań) w celu świadczenia przez Ceneo Sp. z o.o., SKĄPIEC PL Sp. z o.o. i Grupa Allegro sp. z o.o. usług Aptece w ramach prowadzonych serwisów.
4.        Dane przekazywane przez Aptekę do Ceneo Sp. z o.o., SKĄPIEC PL Sp. z o.o. i Grupa Allegro sp. z o.o. obejmują: informacje o dokonaniu transakcji bez przekazywania danych osobowych klientów.
5.        Ceneo Sp. z o.o., SKĄPIEC PL Sp. z o.o. i Grupa Allegro sp. z o.o. będą dokonywały w stosunku do danych osobowych wszelkich możliwych i dozwolonych prawem operacji przetwarzania danych osobowych w takim zakresie, w jakim jest to konieczne dla wykonywania na rzecz Apteki umów sprzedaży Produktów;  
6.        Apteka nie będzie udostępniała danych osobowych Użytkowników osobom trzecim,  z zastrzeżeniem Operatora, Ceneo Sp. z o.o., SKĄPIEC PL Sp. z o.o. i Grupa Allegro sp. z o.o. i podmiotów uprawnionych do tego na podstawie ustawy.
7.        Wyłącznie na wyraźne życzenie Użytkownika i w zakresie przez prawo dozwolonym Apteka będzie przesyłała Użytkownikowi materiały informacyjne, promocyjne i reklamowe – co może się odbyć również przez podmioty trzecie.
8.        Przyjęte w Aptece zasady postępowania z danymi osobowymi określa klauzula informacyjna zamieszczona na stronie apteki internetowej.

V.      Zasoby Serwisu i procedury korzystania z Zasobów Serwisu

1.             Serwis obejmuje:
a)    bazę danych zawierającą informacje o wybranych przez Aptekę produktach leczniczych, wyrobach medycznych, dietetycznych środkach spożywczych, środkach żywienia specjalnego, suplementach diety oraz kosmetykach;
b)    bazę danych Użytkowników – administrowaną przez Aptekę;
2.             Zakres danych, o których mowa w pkt. V niniejszego Regulaminu może być dyskrecjonalnie zmieniany przez Apteka bez obowiązku wcześniejszej notyfikacji.
3.             Część danych, o których mowa w pkt V niniejszego Regulaminu może – zgodnie z dyskrecjonalną decyzją Apteki – być dostępna jedynie dla Użytkowników, które założą konto (zarejestrowanych).
4.                             Apteka, za wyjątkiem stosownych postanowień niniejszego regulaminu oraz bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa nie ponosi wobec Użytkowników, żadnej  odpowiedzialności za skutki ewentualnej nieaktywności lub wadliwego działania serwisu. Powyższe wyłączenie jest wiążące i skuteczne w maksymalnym dopuszczalnym przez prawo zakresie.
5.                            W wypadku złożenia zamówienia na Produkty mogące służyć do produkcji środków odurzających lub psychotropowych (względnie psychoaktywnych) Apteka zastrzega sobie prawo do powiadomienia organów ścigania.

VI.      Zasady zakupu asortymentu w Aptece.
 
1.        Realizacja transakcji wysyłkowej sprzedaży produktów z zastosowaniem elektronicznych  systemów porozumiewania się na odległość, będzie odbywała się z wykorzystaniem usługi wynajmu aplikacji i zasobów serwerowych na potrzeby handlu elektronicznego, świadczonej przez IAI S.A, z/s w Szczecinie (Nr KRS  0000325245).
2.        W wypadku otrzymania przez Aptekę zamówienia od Użytkownika, Apteka zobowiązuje się – w miarę posiadanego asortymentu – zrealizować zamówienie i umożliwić Użytkownikowi zakup wybranego asortymentu po cenach i na zasadach wskazanych w Serwisie.
3.        Przez złożenie zamówienia (co następuje) poprzez „kliknięcie” na przycisk „Potwierdź złożenie zamówienia z obowiązkiem zapłaty”, Użytkownik składa prawnie wiążącą ofertę zakupu w Aptece wybranego asortymentu, za cenę wskazaną przez Aptekę w serwisie w chwili składania zamówienia. Chwilą złożenia zamówienia jest otrzymanie przez Aptekę oferty Użytkownika.
4.        Apteka w terminie 1 dnia roboczego od otrzymania oferty od Użytkownika potwierdzi złożenie zamówienia, przy czym brak odpowiedzi oznacza jej odrzucenie.
5.        Warunkiem realizacji zamówienia jest dokonanie przedpłaty stanowiącej równowartość zapłaty ceny za zamówiony asortyment oraz kosztów dostarczenia zamówionych produktów, z zastrzeżeniem procedury „Odbiór własny w Aptece”. Apteka dopuszcza również możliwość realizacji zamówienia z wysyłką za pobraniem.
6.        Apteka oczekuje wpływu przedpłaty przez okres 7 dni roboczych od dnia udzielenia przez Aptekę twierdzącej odpowiedzi na ofertę, o której mowa powyżej. Bezskuteczny upływ terminu oznacza anulowanie umowy sprzedaży, chyba że zastosowanie znajduje  procedura „Odbiór własny w Aptece”.
7.        W wypadku przyjęcia oferty (z zastrzeżeniem procedury „Odbioru własnego w Aptece”)  Apteka, za pośrednictwem uprawnionego przewoźnika (względnie operatora pocztowego) dostarczy zamówione Produkty. W przypadku procedury „odbioru własnego w Aptece” zamówiony towar oczekuje na odbiór przez Użytkownika przez okres 14 dni od dnia potwierdzenia przez Aptekę złożenia zamówienia.
8.        Zakup konkretnego Produktu może być uzależniony od legitymowania się przez Użytkownika stosownymi uprawnieniami, zaś zasady odpłatności mogą wynikać z przysługujących Użytkownikowi uprawnień. Prawo własności sprzedawanych produktów przechodzi na Użytkownika w chwili ich odbioru od Uprawnionego Przewoźnika.
9.        W przypadku zastosowania procedury „Odbiór własny w Aptece” przez złożenie i przyjęcie oferty dochodzi jednie do zawarcia przedwstępnej umowy sprzedaży, zaś Użytkownik, który złożył ofertę otrzyma numer, na który powinien się powołać w Aptece, w celu dokonania zakupu Produktów. Zakup konkretnego produktu leczniczego lub wyrobu medycznego może być uzależniony od legitymowania się przez Użytkownika stosownymi uprawnieniami, zaś zasady odpłatności mogą wynikać z przysługujących Użytkownikowi uprawnień.
10.     Produkty wymagające składowania w temperaturach niższych niż 15° C mogą być zamawiane jedynie przy zastosowaniu procedury „Odbiór własny w Aptece”.
11.     Apteka ma prawo odmowy przyjęcia oferty złożonej przez Użytkownika, bez podania przyczyny.
12.     Prezentowane na stronach serwisu opakowania produktów mają wyłącznie charakter informacyjny i rzeczywiste opakowania mogą różnić się od prezentowanych. Apteka dokłada wszelkich starań, aby opisy i wygląd umieszczonych na stronach serwisu Produktów i ich opakowań były zgodne z rzeczywistością. W żadnym jednak wypadku Apteka nie ponosi odpowiedzialności za błędne lub mylące podanie parametrów i właściwości Produktów lub też zmianę charakterystyki Produktu lub jego opakowania przez producenta.
13.     Prezentowane na stronach serwisu treści nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
14.     W maksymalnie dozwolonym przez prawo zakresie wyłączona zostaje odpowiedzialność Apteki za opóźnienia w dostarczaniu zamówionych Produktów.
15.     W związku z treścią art.87 ust. 2 ustawy Prawo Farmaceutyczne z dnia 6.09.2001 roku (Dz.U. 2001 Nr 126 poz. 1381) funkcją apteki, którą jest zaopatrywanie detaliczne ludzi w produkty i wyroby medyczne, Apteka nie może sprzedawać produktów podmiotom w celu dalszej ich odsprzedaży. Apteka zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia takiego zamówienia do realizacji. Apteka nie prowadzi sprzedaży hurtowej.

VII. Prawa i obowiązki Konsumenta w związku z niezgodnością Produktu z umową
 
1.             W wypadku gdyby zakupiony przez Konsumenta Produkt (Produkty) okazały się niezgodne z umową w rozumieniu ustawy o prawach konsumenta z dnia 30.05.2014, w brzmieniu nadanym ustawą o zmianie ustawy o prawach konsumenta, ustawy – Kodeks cywilny oraz ustawy – Prawo niekompletny, wadliwy lub uszkodzony, Użytkownikowi przysługuje prawo naprawy lub wymiany Produktu/Produktów.
2.             Konsument informuje Aptekę o niezgodności Produktu z umową pisemnie, mailowo na adres info@aptekacurate.pl  lub osobiście.
3.             Konsument udostępnia Aptece towar podlegający naprawie lub wymianie. Koszty zwrotu Produktu niezgodnego z umową ponosi Apteka.
3.             Produkt niezgodny z umową może zostać przez Konsumenta dostarczony:
a) osobiście do Apteki,
b) przesłany na adres Apteki.
4.             Apteka dokonuje naprawy lub wymiany Produktu w terminie 14 dni od daty otrzymania informacji o niezgodności z umową lub w tym terminie poinformuje Konsumenta o odmowie uznania reklamacji, przesyłając w tym zakresie Konsumentowi stanowisko na piśmie, chyba że Konsument wskaże inną formę kontaktu lub nie poda adresu pocztowego.
5.             Apteka może dokonać wymiany, gdy Konsument żąda naprawy, lub Apteka może dokonać naprawy, gdy Konsument żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności Produktu z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Apteki. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Apteki, Apteka może odmówić doprowadzenia Produktu do zgodności z umową.
6.             Koszt naprawy lub wymiany Produktu niezgodnego z umową obciąża Aptekę.
7.             Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, gdy:
a) Apteka odmówiła doprowadzenia towaru do zgodności z umową zgodnie z art. 43d ust. 2 ustawy o prawach konsumenta;
b) Apteka nie doprowadziła produktu do zgodności z umową zgodnie z art. 43d ust. 4–6 ustawy o prawach konsumenta;
c) brak zgodności Produktu z umową występuje nadal, mimo że Apteka próbowała doprowadzić towar do zgodności z umową;
d) brak zgodności towaru z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania ze środków ochrony określonych w art. 43d ustawy o prawach konsumenta;
e) z oświadczenia Apteki lub okoliczności wyraźnie wynika, że Apteka nie doprowadzi  Produktu do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.
8.             Postanowienia powyższe Regulaminu nie naruszają ustawowych uprawnień konsumentów z tytułu zawierania umów na odległość oraz uprawnień konsumentów określonych w przepisach prawa.

VIII. Reklamacje dotyczące Użytkowników innych niż Konsument
 
1.             W wypadku gdyby zakupiony przez Użytkownika Produkt (Produkty) okazał się niekompletny, wadliwy lub uszkodzony, Użytkownikowi  przysługuje prawo zgłoszenia reklamacji w formie:
- osobistego dostarczenia wadliwego Produktu do Apteki;
- przesłania wadliwego Produktu na adres Apteki;
- poinformowania Apteki o wadzie za pośrednictwem poczty e-mail (adres: info@aptekacurate.pl).
2.             Apteka rozpozna reklamację w terminie 14 dni od daty jej zgłoszenia informując o tym  Użytkownika na piśmie, chyba że Użytkownik wskaże inną formę kontaktu lub nie poda adresu pocztowego.
3.             W przypadku uwzględnienia reklamacji Apteka - według swej dyskrecjonalnej decyzji - zwróci Użytkownikowi uprzednio zapłaconą cenę sprzedaży wadliwego Produktu lub wymieni wadliwy Produkt na Produkt pozbawiony wad.
 
 
 
IX. Uprawnienia do odstąpienia od umowy przez Konsumenta
 
1.        Konsumentowi, który nie korzystał z procedury „Odbioru własnego
w Aptece”, z zastrzeżeniem wyjątków prawem przepisanych oraz wskazanych poniżej w ust.   3 przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 ustawy o prawach konsumenta. Bieg terminu rozpoczyna się w dniu objęcia produktu w posiadanie przez Użytkownika.
2.        Konsument  może odstąpić od umowy, składając Aptece oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można w szczególności złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do ustawy o prawach konsumenta.
3.        Prawo odstąpienia od umowy od nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów, o których mowa w art. 38 ustawy o prawach konsumenta.

X. Regulacje końcowe
 
1.             Treść niniejszego Regulaminu może zostać zmieniona przez umieszczenie nowej treści pod adresem: www.aptekacurate.pl.
2.             Zmiana regulaminu nie będzie mieć wpływu na zamówienia złożone przed taką zmianą, które są realizowane na zasadach dotychczasowych, jeśli bezwzględnie i powszechnie obowiązujące przepisy nie stanowią inaczej.
3.             Apteka jest uprawniona do zakończenia funkcjonowania Serwisu. Informacja o zakończeniu funkcjonowania zostanie  zamieszczona pod adresem: www.aptekacurate.pl.

 
Regulamin obowiązuje od dnia 1.01.2023 roku.

pixel